Segelziele 2019

Wo1: Pink-Route ab Laboe
Wo 2+3: orange Route
Wo4: rote Route (mit Crew frei gestaltbar)
Wo 5: rote Route (mit Crew frei gestaltbar)
Wo6: nicht ersichtlich
Wo7+8: grünehellblaue Route